ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง แจ้งถอนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
11 ม.ค. 2564
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
04 ม.ค. 2564
23 ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
23 ธ.ค. 2563
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
17 พ.ย. 2563
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
16 พ.ย. 2563
26 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
07 ต.ค. 2563
27 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
06 ต.ค. 2563
28 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
30 ก.ย. 2563
29 ประชาสัมพันธ์ การทำน้ำหมักชีวภาพ จากเศษวัชพืช ตามหลักการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
10 ก.ย. 2563
30 คู่มือการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ3Rs ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33