ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ การอนุญาต การวินิจฉัยสั่งการ ของทุกกระบวนงานตามข้อแนะนำของกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
251
02 พ.ย. 2555
192 ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านการบริการประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ดาวน์โหลดเอกสาร
251
02 พ.ย. 2555
193 ประกาศการลดขั้นตอนและเวลาการปฎิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
02 พ.ย. 2555
194 รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการของ อบต.กรุงชิงปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
31 ต.ค. 2555
195 การรับเบี้ยผู้สูงอายุของอบต.กรุงชิงปีงบประมาณ2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
31 ต.ค. 2555
196 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1186
24 ต.ค. 2555
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
24 ต.ค. 2555
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศแผนปฏิการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)และ(ผด.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
437
02 ต.ค. 2555
199 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
04 ก.ย. 2555
200 ประกาศ อบต.กรุงชิง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
274
03 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33