ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ เรื่องกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.256 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 ก.ค. 2564
12 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 ก.ค. 2564
13 ประกาศมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงด ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 ก.ค. 2564
14 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ก.ค. 2564
15 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
23 มิ.ย. 2564
16 แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
23 มิ.ย. 2564
17 ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
05 พ.ค. 2564
18 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค.2563 - มี.ค.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
29 เม.ย. 2564
19 ข้อสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
29 เม.ย. 2564
20 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
07 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33