ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
18 ก.พ. 2559
102 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
17 ธ.ค. 2558
103 ประกาศใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ว่าด้วยการขอใช้อาคาร สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
350
03 ธ.ค. 2558
104 ประกาศใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ว่าด้วยการขอใช้อาคาร สถานที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
03 ธ.ค. 2558
105 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
229
11 พ.ย. 2558
106 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
311
04 พ.ย. 2558
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
231
30 ต.ค. 2558
108 ประกาศเรื่องการชำระภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
28 ต.ค. 2558
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
19 ต.ค. 2558
110 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
16 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33