ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง    ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.. 2560 โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.. 2560   เมื่อคราวประชุม    สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2559  ในวันที่  24  สิงหาคม พ.ศ. 2559  และนายอำเภอนบพิตำ  พิจารณาอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ..  2560  เรียบร้อยแล้ว   เมื่อวันที่ 13  กันยายน 2559 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ได้ตราและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 196 คน