ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕60 ************************************************************************ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาทและที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี และส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณีจำนวน 1 ชุด อย่างช้าภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้ให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จและส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้าง เกิน 1,000,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 244 คน