ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นัดประชุมสภาฯ
  รายละเอียด :

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ได้นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ในวันที่  1  เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ อบต.กรุงชิง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านปากลง-ห้วยตง และญัตติเรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และข้อราชการอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

 

นายสมโชค   เชาวลิต

ประธานสภา อบต.กรุงชิง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 563 คน