Untitled Document
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 105 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2564
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 111 คน] เมื่อ 16 มี.ค. 2564
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 123 คน] เมื่อ 16 มี.ค. 2564
มาตรการใช้อำนาจดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 121 คน] เมื่อ 16 มี.ค. 2564
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 140 คน] เมื่อ 30 ม.ค. 2563
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 150 คน] เมื่อ 30 ม.ค. 2563
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 138 คน] เมื่อ 30 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1